Είσοδος


ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2011

Ανακοινώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπολογισμός των νέων προσωρινών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Καν.73/2009 και την υπ. αριθ. 262346/24-03-2010 ΚΥΑ  για  το έτος 2011 σε παραγωγούς που:

Οι δικαιούχοι στους  οποίους κατανεμήθηκαν νέα προσωρινά δικαιώματα για το 2011 μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιωμάτων που τους κατανεμήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας  το ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) με την εισαγωγή του ΑΦΜ τους. Οι δικαιούχοι επίσης από την ιστοσελίδα ενημερώνονται και για τις λεπτομέρειες των στοιχείων με βάση τις οποίες έγινε ο υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου εάν υπάρχει αντίρρηση για κάποιο από τα στοιχεία μπορούν να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις- αιτήσεις αναθεώρησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αναθεώρησης οι οποίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις αναθεώρησης που αφορούν στο καθεστώς τομάτας προς μεταποίηση και προγράμματος εγκατάλειψης  αμπελώνων υποβάλλονται από τους δικαιούχους ή τους εξουσιοδοτημένους για τον λόγο αυτό εκπροσώπους τους,  στις αρμόδιες  Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ  της περιοχής τους.

1.2 Για το καθεστώς του αμπελοοινικού τομέα περιόδου 2010/2011 τα αιτήματα αναθεώρησης υποβάλλονται  στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  για διόρθωση ή αλλαγή των εγγραφών στο αμπελουργικό μητρώο έως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2010/2011.

2. ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ :

Όσοι παραγωγοί δικαιούχοι του καθεστώτος αμπελοοινικού τομέα  περιόδου 2010/2011, δεν εντοπίσουν  αναζητώντας με το ΑΦΜ τους προσωρινά δικαιώματα έτους 2011, παρακαλούνται όπως αναζητήσουν τα στοιχεία τους στον πίνακα «ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2011». Ο εν λόγω πίνακας αφορά σε εγγραφές παραγωγών στο αμπελουργικό μητρώο 2010/2011 που τα προσωπικά τους στοιχεία ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα,  δεν ταυτοποιήθηκαν με το αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).  Όσοι εντοπίσουν τα στοιχεία τους  σε αυτόν τον πίνακα  θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  για διόρθωση ή αλλαγή των εγγραφών (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα )  στο αμπελουργικό μητρώο έως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2010/2011.